Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Natalia Jenoch Zastępca Komornik Sebastian Warchałowski
ul. Marymoncka 105 lok. 2, 01-813 Warszawa
tel: (022) 20 50 682
NIP 505-002-31-06
Numer rachunku bankowego: 34 1020 1013 0000 0902 0336 9014
Godziny przyjęć interesantów w kancelarii:
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek - Piatek
08:00 - 16:00

Strona główna

Wpłat na poczet spłaty dochodzonych należności oraz zaliczek można dokonywać bezpośrednio w kancelarii bądź na poniżej podany rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Warszawie 34 1020 1013 0000 0902 0336 9014.

Informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie są udzielane stronie (wierzyciel lub dłużnik) pełnomocnikowi, przedstawicielowi ustawowemu, kuratorowi, opiekunowi prawnemu.

Celem prawidłowej weryfikacji rozmówcy bądź osoby kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy i danych osobowych interesanta (imienia i nazwiska oraz numeru pesel).

Oświadczenie o wskazaniu mienia przez dłużnika w trybie art. 801 kpc może zostać złożone w formie pisemnej

(z własnoręcznym podpisem) przesłane na adres kancelarii. Powyższych wyjaśnień można udzielić osobiście w kancelarii komornika w dniach i godzinach przyjęć interesantów oraz telefonicznie.

Osoba kontaktująca się z kancelarią komornika, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax-u, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przebiegiem postępowania egzekucyjnego. Dane te podawane są dobrowolnie, zaś osoba, której dotyczą, ma prawo do wglądu i ich poprawiania. Komornik Sądowy który prowadzi postępowanie egzekucyjne gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych przekazywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1000 z późniejszymi zmianami).