Komornik Sądowy Natalia Jenoch
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
ul. Jasnodworska 3C/24, 01-745 Warszawa
tel: 22 11 400 30
fax: 22 11 400 31

NIP 766 160 05 97
Numer rachunku bankowego: 34 1020 1013 0000 0902 0336 9014
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek
15:00 - 18:00
wtorek
9:00 - 12:00

Strona główna

Wpłat na poczet spłaty dochodzonych należności oraz zaliczek można dokonywać bezpośrednio w kancelarii bądź na poniżej podany rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Warszawie 34 1020 1013 0000 0902 0336 9014.

Informacji udzielamy osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu:

22 11 400 30, fax 22 11 400 31 lub drogą elektroniczną pod adresem:
warszawa.jenoch@komornik.pl.

Informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie są udzielane stronie (wierzyciel lub dłużnik) pełnomocnikowi, przedstawicielowi ustawowemu, kuratorowi, opiekunowi prawnemu.

Celem prawidłowej weryfikacji rozmówcy bądź osoby kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy i danych osobowych interesanta (imienia i nazwiska oraz numeru pesel).

Oświadczenie o wskazaniu mienia przez dłużnika w trybie art. 801 kpc może zostać złożone w formie pisemnej

(z własnoręcznym podpisem) przesłane na adres kancelarii. Powyższych wyjaśnień można udzielić osobiście w kancelarii komornika w dniach i godzinach przyjęć interesantów oraz telefonicznie lub za pośrednictwem fax-u 22 11 400 31.

Osoba kontaktująca się z kancelarią komornika, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax-u, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z przebiegiem postępowania egzekucyjnego. Dane te podawane są dobrowolnie, zaś osoba, której dotyczą, ma prawo do wglądu i ich poprawiania. Komornik Sądowy który prowadzi postępowanie egzekucyjne gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych przekazywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1000 z późniejszymi zmianami).