Dokumenty do pobrania

W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

document Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego (eksmisja)

document Wniosek o dokonanie spisu inwentarza

document Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

document Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych

document Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych